Es realitzen xerrades mensuals adreçades als familiars per tal de donar eines i comprensió per a gestionar les diferents situacions a les que es poden trobar les famílies. Aquestes xerrades, estan distribuïdes en 5 grans blocs en funció de l’edat de la persona amb TEA i el moment del diagnòstic: Petits novells (fins a 12 anys i amb diagnòstic recent), petits experts (fins a 12 anys i amb diagnòstic de fa temps), Grans novells (de 13-18 anys de diagnòstic recent), grans experts (de 13-18 anys amb diagnòstic de fa temps) i adults (a partir dels 18 anys).

Els tallers de recerca activa de treball pretenen facilitar la inserció laboral de les persones amb TEA, potenciant la seva autonomia en la recerca activa de treball mitjançant l’adquisició de les eines necessàries per aconseguir-ho.

Els tallers de recerca activa de treball han de tenir com a mínim els següents mòduls temàtics :

Mòdul I: Definició de l’itinerari professional

  • Informació i  orientació per a la definició del professional (treball ordinari, treball amb suport , centres especials de treball)
  • Formulació d’objectius personals i professionals d’acord a l’itinerari professional.

Mòdul II: Currículum i Carta de Presentació

  • Elaboració d’un Currículum
  • Elaboració d’una Carta de Presentació

Mòdul III: Metodologia de recerca de treball

  • Organització de la recerca
  • Eines per a la recerca activa de treball (utilització de pàgines d’Internet,
  • Agències de treball  ETT´s, Empreses, etc…)

Mòdul IV: Entrevista

  • Preparació de la entrevista

Els estudis epidemiològics, mostren una prevalença més alta de nois respecte les noies amb TEA. Per aquest motiu, sorgeix el Projecte de TEA en femení, amb l’objectiu de poder crear un espai on fomentar les relacions entre iguals, del mateix gènere, dins d’un col·lectiu principalment masculí.

El programa està destinat a noies des dels 13 anys fins l’edat adulta i gira entorn a 3 blocs de treball: els hàbits bàsics d’autonomia, l’aparença i l’autoestima i les relacions; així com propostes d’oci per fomentar la cohesió grupal.

Aquests tallers els realitzem de forma quinzenal, els divendres de 18h a 20h.

Esport Aspi és una activitat sòcio-esportiva adreçada a infants i joves amb TEA que els permet millorar aspectes psicomotrius i de relació social en un àmbit recreatiu. L’esport disminueix l’estrès, millora la salut en general, augmenta les habilitats motores i de coordinació postural i ajuda a desenvolupar virtuts individuals tals com la confiança en un mateix,  la disciplina, la responsabilitat i el compromís, a més d’habilitats socials com la comunicació, la companyonia i el treball en equip, entre altres. És per això que creiem que plantejar un projecte esportiu pot ser un gran repte per a tots nosaltres i una gran oportunitat per treballar tots aquells aspectes que dificulten l’adequat desenvolupament social i personal dels nois i noies.

Les activitats estan dirigides per professionals de l’esport d’una empresa externa que ens ofereix aquest servei: Eines per a Tothom, treballant de forma coordinada i amb el suport i orientació de l’equip de psicòlegs de l’Associació.

Aquest és un projecte que vam iniciar fa quatre anys aproximadament i del qual valorem positivament la seva evolució, ja que ens permet treballar in situ comportaments i conductes que ens ajuden a millorar el benestar dels nois i noies. Al ser un projecte incentivat per la motivació dels pares i mares de l’Associació en portar-lo a terme, aquesta activitat es realitza al Pavelló Municipal d’Esports de Granollers, al Vallès Oriental.

Per a més informació podeu contactar directament a: cta.catalunya.mir@gmail.com

Des de l’Associació hem desenvolupat aquest projecte (Intervenció Intensiva en Autisme) destinat a nens/es escolaritzats a l’etapa infantil o de primària en escoles ordinàries, i que han rebut una orientació diagnòstica d’Autisme; presentant significatives dificultats en les diferents àrees del seu desenvolupament.

Els destinataris del projecte són nens/es amb Autisme que poden presentar una baixa capacitat intel·lectual i un baix funcionament; i que manifesten importants alteracions en els seus àmbits personals i socials. El seu llenguatge pot no haver-se desenvolupat o pot aparèixer de forma tardana i pobre. Aquest, sovint és estereotipat i repetitiu i no s’utilitza amb una intenció comunicativa. Les relacions socials que mantenen amb els altres són escasses i inapropiades. Ofereixen sovint respostes socials limitades i mostren poc interès en activitats comunes i pròpies de la seva edat; presentant marcats interessos circumscrits i conductes repetitives.

Per tal de millorar aquestes dificultats esmentades creiem important que aquests nens/es puguin beneficiar-se d’un treball intensiu i continuat, estructurat i amb ús de suports i materials específics així com de sistemes alternatius i augmentatius de la comunicació. Aquest treball  ha de ser desenvolupat per un professional expert i s’ha de dur a terme de manera intensiva i generalitzada (en tots els contextos). És per aquest recull de raons que neix aquest projecte.

Els nens/es i famílies que es puguin beneficiar d’aquest projecte rebran un seguiment i intervenció psicològica; així com un assessorament intensiu en l’àmbit escolar i familiar per part del seu terapeuta referent. Paral·lelament i amb l’ajuda i suport d’estudiants en pràctiques de psicologia de la UB, es desplaçaran al domicili i a l’escola del nen/a per tal de poder implementar la intervenció en els diferents contextos.

Contacta'ns

Pots posarte en contacte amb nosaltres mitjançant aquest formulari.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search